புதன், 15 ஏப்ரல், 2015

கும்மிப் பாடல்

More than a Blog Aggregator


காடுவெட்டி கல்பொறுக்கி
காக்கா சோளம் தினை வெரச்சி
மோடு வெட்டி முள்பொறுக்கி
முத்து சோளம் தின வெரச்சி

ஓராந்தான் திங்களிலே
ஓரெலையாந் தின பயிரு
ரெண்டாந்தான் திங்களிலே
ரெண்டெலையாந் தின பயிரு
............. .........................
..............   ......................
...................   ................
....................    ..................

பத்தாந்தான் திங்களிக்கு
பழுத்துவரும் தின பயிரு

.................  ..................
தேனும் தின மாவும்
தித்திக்குது வள்ளியாரே
தண்ணி தவிக்குதடி
தண்ணி கொஞ்சம் தாயேண்ணான்

பாடியவர்: திருமதி அம்புஜம், மருங்கூர்
நாள்: 24.10.1999

கருத்துகள் இல்லை: